Parochie H. Hart
Zalig Pasen

Zalig Pasen 2017


 
TV-MIS op Heilige Hart

Zondag 19 juni, om 10 uur, TV transmisie vanuit de kerk Heilig Hart te Antwerpen

 
KAAS- EN WIJNAVOND

Op vrijdagavond 30 januari 2015, één van de laatste dagen dat je mekaar nog "een gelukkige nieuwjaar" mag wensen, kwamen de medewerkers van onze veelzijdige Heilig-Hartparochie samen in het buurthuis 'de buurt' voor de klassieke kaas- en wijnavond.

http://users.telenet.be/Maciek/kaas41.jpg

Het is een avond waarop we elkaar ongedwongen kunnen ontmoeten en dankbaar zijn voor hetgeen we mogen doen voor de mensen die een beroep doen op ons, of voor wie we er willen zijn. 

http://users.telenet.be/Maciek/kaas42.jpg

De avond begon met een aperitiefje waarbij al onmiddellijk dankbaar werd bijgepraat en uitgewisseld.  Dan een welkom van pastoor br. Kenny, een gebedsmoment dat bestond uit een gezongen gebed op de melodie van 'Morning has broken'.

http://users.telenet.be/Maciek/kaas43.jpg

En daarna iedereen aan tafel, om een uitgelezen collectie Belgische kazen te doen verdwijnen als sneeuw voor de zon.   Het is een wonder om te merken welke plannen en ideeën er op zo'n avond ontspruiten voor een toekomstgerichte parochiewerking.  
Kortom: de kaasplank was van de bovenste plank!

http://users.telenet.be/Maciek/kaas44.jpg

 
Goddelijke liturgie in de Heilig Hartparochie

Grieks-Katholiek bisschop Borys Gudziak, ging voor in de goddelijke liturgie op het feest van de Heilige Jozafat in de Heilig Hartkerk. De liturgie was werkelijk hemels en prachtig.

Litur

Litur

De bisschop spoorde ieder van ons aan om ons te richten op gods vrienschap en te ontvangen van hem.
We citeren hem: "Lady Gaga mag wel succes hebben overal in de wereld,  wij richten ons op gods genade en dat mag ons genoeg zijn."

Litur

Litur

We bedanken priester Ivan om voor de wereldkerk te bidden en ons in de goddelijke liturgie mee te nemen in dat gebed.

Litur

 
Misdienaarsuitstap naar het West-Vlaamse Heuvelland

Op zaterdag 28 juni 2014 verzamelden onze misdienaars aan de parochiekerk. Op het programma stond een boerderijactiviteit. Voor kinderen en jongeren uit de stad al op zich iets heel speciaals. P. Kenny liet hen allen plaats nemen in zijn auto en om 12.45 uur vertrokken ze. Jongerenanimator Joris Verdonck en geloofsanimator is van de parochiefederatie Heuvelland en lid van Youfra, had zich geëngageerd om onze misdienaars in te leiden in de geheimen van de boerderij... tegelijk was het DE gelegenheid voor onze vier misdienaars om kennis te maken met enkele andere misdienaars van Heuvelland.

Heuvelland

Grégoire, Humberto, Davy en Kacper werden door Joris uitgedaagd om weerbarstige koeien in 't gelid te krijgen en te doen aanschuiven aan de melkrobot en de voederbakken en zo waren er nog wel bezigheden. Dit werd afgewisseld met een gezond partijtje boerderijvoetbal... uitschuiven in koeienvlaaien kon natuurlijk niet ontzien worden. 's Avonds, om 19.00 uur sloten onze 4 zich aan bij de andere jongeren van Heuvelland in de avondviering die in de Lokerse Sint-Pieterskerk plaats vond. Het was deugddoend voor ieders ogen om te zien op welke manier er verbroederd werd en samen eucharistie gevierd...

Heuvelland

Voor onze Antwerpenaars was het een openbaring om in zulk een wervelende en jeugdige zondagsliturgie ondergedompeld te worden. De jongeren die ze mochten ontmoeten op de boerderij en al de anderen 's avonds in de kerk zullen ze terugzien op 't einde van juli...  wanneer ze samen op zomerfestival zullen vertrekken naar Roeselare. Om 23.10 uur werd de laatste voor zijn deur afgezet.  Na een korte nachtrust stonden ze de dag nadien alle vier weer klaar om de zondagsmis te dienen in onze Heilig Hartkerk.


Heuvelland

Geloofsanimator Joris Verdonck, Kacper Dekiel (misdienaar Heilig Hart), Victor Verhee (misdienaar Heuvelland),  Grégoire Intwalli (misdienaar Heilig Hart),

Davy Gonçalves (misdienaar Heilig Hart), Rene Delerue (misdienaar Heuvelland), Elias Verdonck (misdienaar Heuvelland) , Humberto Gonçalves (misdienaar Heilig Hart)

 
Feest in de Antwerpse Heilig-Hartparochie

priesters

Alhoewel het feest van het Heilig Hart van Jezus een beetje later is, vierden we het patroonsfeest van de parochie op de zondag van de heilige Drievuldigheid. Alhoewel het voor mijzelf als pastoor de eerste keer is dat ik dit meebeleef en dus niet kan vergelijken, kregen we van overal lofbetuigingen over de intensiteit en de grote verbondenheid die vanuit die liturgie straalde.

Hhart

HHart

De vier gemeenschappen die de parochie rijk zijn tekenden aanwezig. De Belarussische gemeenschap, de anglo-Afrikaanse gemeenschap, 't Vlot en de Vlaamse gemeenschap creëerden zulk een overslaand enthousiasme dat heel wat misvierders zich opgenomen voelden in dat wervelend geloofsbelijdend liturgisch gebeuren. Ieders eigenheid kwam in de viering sterk naar voor. Het biddend hart werd geraakt door de Slavische kyrielitanie van priester Ivan dat telkens door het koor op Gospodi werd beaamd.


HHart

HHart

De Afrikaanse tint bracht zulk een vreugde in de viering dat ook onze eerder rustige Vlaamse gezangen opgetild werden tot een feestlied dat bijna de hemel raakte. Voorgangers in de viering waren pater Marcin, priester Ivan, priester Callistus en pater Kenny. De meesten van onze misdienaars uit de 3 liturgie vierende gemeenschappen waren present.

HHart

Nadien zorgden we voor verscheiden hapjes en drankjes. De vele en dienstbare vrijwilligers die onze parochiegemeenschap toch wel rijk blijft zijn, zorgden voor een interculturele variëteit. Het hart werd geraakt en het Warm hart van Jezus droeg de volgelopen Antwerpse Heilig-Hartkerk op handen.

 
HISTORIEK

°1896 aankoop terreinen huidige kerk door het bisdom

Oude Kerk H Hart

Pasen 1900

In gebruikname voorlopige hulpkerk (met linksaanpalende een pastorijwoning.

De huidigepastorij Lg. Beeldekensstraat (rue des images) 18 bestond reeds en werd een aantal jaren later aangekocht door de pastoor en geschonken bij zijn overlijden aan de parochie, sindsdien is het altijd de pastorij gebleven.

°1933 Afbraak voorlopige kerk en oude pastorij, aanvang werken nieuwe kerk.  Op de foto zie je het aanvankelijke ontwerp van de H.Hart kerk. Zoals je kunt merken had dit veel gelijkenis met de Sacre Coeur van Parijs waarvan de bouw startte in °1876 en ingewijd werd in °1919.
Ontwerp H Hart

31-07-1934 Inwijding nieuwe kerk door kardinaal Van Roey. De bouwheer Emile Goethals stelde zich als doel dat geen enkel pijler of kolom het zicht naar het altaar mocht beperken. Het  Byzantijns ogende koepelvormige centrum van 25 meter diameter komt ruimschoots tegemoet aan dit uitgangspunt. De 35 meter hoge koepel met kruisbeuken en zijaltaren zit voor het overige gewrongen tussen huizencomplexen waardoor onze kerk niet echt opvalt en weinig bekend is bij het grote publiek.

Plaats deze kerk op een heuvel en verwijder de omliggende huizen.
Je waant je in Parijs.

Sacre Coeur Paris

 

Doch is onze kerk prachtig en uiterst geschikt voor het confortabel volgen van diverse vieringen en andere aktiviteiten.

Overzicht van onze pastoors:

1900-1931 Jacobus Van Loon
1931-1954 Leo Van Loey
1954-1978 Jozef Matthijssens
1978-2000 Witte Paters
2000-2011 Jos Hendrickx

Doch is onze kerk prachtig en uiterst geschikt voor het confortabel volgen van diverse vieringen en andere aktiviteiten.

Overzicht van onze pastoors:

 • 1900-1931 Jacobus Van Loon
 • 1931-1954 Leo Van Loey
 • 1954-1978 Jozef Matthijssens
 • 1978-2000 Witte Paters
 • 2000-2011 Jos Hendrickx
 
RONDGANG VAN ONZE KERK IN KLOKWIJZERZIN


Beeld van de Zalige Anna van Sint Bartolomeus, geboren bij Avila in Spanje in 1549, gezellin van Theresia van Avilla en stichteres van het karmelietessenklooster aan de Rosier in 1612. “Bevrijdster van Antwerpen” genoemd omdat door haar smeekbeden de stad in 1622-24 tweemaal van de ondergang door de Geuzen werd gered. Tijdens de V1 en V2 periode werden er slachtoffers van de bombardementen in de kelders van de kerk opgevangen. Om de kerk en de buurt veilig te stellen aanriep pastoor Van Loey, eveneens de bouwheer van dit gebouw, de Zalige Anna. Na de oorlog werd haar beeld uit dankbaarheid in de kerk  geplaatst.
Zijaltaar ter ere van Theresia van Lisieux, geboren in Normandië in 1873, trad in in  in de Karmel van Lisieux met speciale toestemming van de paus op vijftienjarige leeftijd en stierf op haar vierentwintigste. Altaar in keramiek en arduin, bovenop beeld van de heilige in ordekledij van de  karmelietessen met als attributen het kruisbeeld en rozen. Onderaan liggend beeld op sterfbed, verwijzing naar de conservatie van haar stoffelijke resten. De rozen verwijzen naar haar woorden toen ze stierf: “Ik zal rozen uit de hemel laten regenen”. Feestdag op 1 oktober. Centraal  boven in de zijkapel een glasraam met de heilige, de laterale glasramen zijn na de oorlog voorlopig hersteld.
Klankkast van het modern elektronisch orgel dat over een biechtstoel is gebouwd (de drie overige biechtstoelen ziijn nog wel zichtbaar).
Oostelijke zijmuur met twee zuilen met engelen, aan de overzijde idem. De rechtse engel toont een tekstbanier met de woorden “Ecce panis angelorum”: Dit is het brood der engelen.  Kruiswegstaties in half verheven beeldhouwwerk, statie één tot zeven, aan de overzijde van de kerk gaat de kruisweg verder.
Triptiek met twee voostellingen uit de H. Schrift, geschilderd in 1953 door Pieter Nombluez (°1923). In het midden de kruisdood waar de zijde van Christus doorstoken is met als getuigen de H.Moeder Gods en de H. Apostel Johannes. Aan de linkerkant de H. Thomas die zijn hand in de zijde van Christus legt. Rechts de H. Margaretha Maria Alacoque (1647-1690) die visioenen krijgt waaruit de H. Hartverering, mede door impuls van de Jezuïeten,zich verspreidt over heel de Katholieke wereld. Feestdag op 16 oktober.
Biechtstoel met keramiek tegels en ijzersmeedwerk.
Beeld van de Heilige Benedictus met boek en vogel aan de voet, uit de kunstschool van Maredsous uit de jaren 1950.
Zijaltaar ter ere van het Heilig Hart met tabernakel (in onbruik), altaartafel met zuilen in arduin, zwart marmeren bovenblad en achterwand bekleed met keramiektegels. Bovenop een wit marmeren H.Hartbeeld uit Maredsous. De glasramen refereren naar Margareta Maria Alacoque en centraal naar het Heilig Hart zelf met het schietgebed uit de litanie.
Hoogkoor (niet betreden a.u.b.). Beneden afgeschermd door de modernistische communiebanken. Hoog bovenin vooraan: neogotisch crucifix. Achteraan op het timpaan boven medaillons met de tekst “Ego sum Alpha et Omega”: Ik ben de Alpha en d eOmega, op het Boek met Zeven Zegels uit de Apocalyps en de vier Evangelisten, elk herkenbaar aan hun begeleidend  mystiek wezen: Matheus met engel of gevleugelde mens omdat zijn evangelie begint met de stamboom van Jezus en zo de menselijkheid en de goddelijkheid van de Mensenzoon verkondigt.  Marcus wordt afgebeeld met een gevleugelde  leeuw, een woestijndier, omdat hij begint met de prediking van Johannes de Doper in de woestijn. Het Lucasevangelie begint met het offer van Zacharias: Lucas wordt daarom vergezeld van een stier, het offerdier bij uitstek. Johannes krijgt eenadelaar omdat deze vogel het hoogst vliegt enzo het dichtst bij God komt. Medaillon met Lam Gods op het Boek uit de Apocalyps.
Glasramen met Eucharistische motieven. Midden: Advenist regnum tuum: Uw rijk kome. Rechts: Ecce panis angelorum Factus cibus viatorum: Zie het brood der engelen dat het voedsel werd van  zij die onderweg zijn. Vere panis filiorum: Waarlijk het brood van de zonen.  Links staat er: Bone pastor: Goede Herder, Panis vere: Waarlijk brood, Jesu nostri miserere: Jesus, ontferm u over ons. Hoogaltaar uit arduin en keramiek met centraal een tabernakel met een dubbele koperen deur waarop engelen staan afgebeeld. Bovenop een expositietroon. Momenteel wordt dit altaar gebruikt voor de Grieks Katholieke Eredienst. Merk de rode altaardwaal, de westerse kerk gebruikt een witte dwaal.
Links en rechts de gedenkstenen van de eerste steenlegging en de kerkwijding.
Middenvoor hedendaags altaar voor de ritus van Paulus VI, in hout opgetrokken na Vaticanum II.
Zijaltaar van de H.Maagd met antiek houten gekroond Spaans beeld. Zijaltaar in dezelfde stijl als de andere altaren maar toch niet identiek. Preekstoel met koperen beeltenissen. Boven in de zijkapel glasraam met van links naar rechts de engel  Gabriël , voorstelling van de Heilige Geest als duif en met de tekst: Spiritus Sanctus obrumbrabit: De Heilige Geest heeft overschaduwd . Rechts stelt het glasraam de H.Maagd voor die haar fiat geeft.
Biechtstoel
Tussen de zuilen waarop een engel met tekstbanier “Beati  qui audiunt Verbum Dei”: Zalig zij die geluisterd hebben naar het Woord Gods, bevindt zich een schilderij van Pieter Dierckx (°1871-1850), kunstschilder met atelier in de Regentstraat 22 bis.  die ook in de Dambruggestraat heeft gewoond en directeur van de Kunstacademie van Temse was:  “Sint-Wilibrordus predikt aan de Schelde”. Dit schilderij was eerst bestemd voor de kerk aan de Kerkstraat, maar paste er niet. Mits lichte aanpassingen  en wegens verhis van de schilder en zijn gezin naar onze parochie is het in  onze kerk terechtgekomen. Het is recent gerestaureerd met dan aan diverse overheden voor de financiële steun.
Sint-Jozef-altaar met achterwand in keramiek, altaartafel met zwart marmeren blad en onderblad met keramiek inleg en arduinen zuilen.
Beeld van de Heilige Rita.
Pietakapel: gedachteniskapel voor de overledenen, bevindt zich symbolisch tegenover de doopkapel waar de mens zijn christelijk leven begint.
In de ambo is er nog een groot votief kruis en een afbeelding van het gezicht van de man op de lijkwade van Turijn.
In de weekkapel kan u uniek plexiglas meubilair bewonderen uit de jaren zestig van de kunstenaar Cisse Vandevelde: altaar, kruis, tabernakelzuil en credenstafe. De icoon werd geschilderd door zuster Ursula van de Benedictinessen van Vita et Pax uit Schoten.
 1. Schilderij “Maria Magdalena”, late 18de eeuw, onbekende meester, van Duitse School (banier met adelaar van het heilig roomse rijk) recent gerestaureerd met dank aan het Provinciebestuur e.a.
 2. Doopkapel met doopvont in arduin met koperen deksel en beeld van Johannes de Doper als kind, het geheel afgeschermd van de rest van de kerk door smeedijzeren hekwerk. Vroeger mochten niet-gelovigen de kerk niet betreden wegens een onreine ziel, vandaar de symbolische afsluiting van de doopkapel van de rest van de kerk.
 3. Beeld van de Zalige Anna van Sint Bartolomeus, geboren bij Avila in Spanje in 1549, gezellin van Theresia van Avilla en stichteres van het karmelietessenklooster aan de Rosier in 1612. “Bevrijdster van Antwerpen” genoemd omdat door haar smeekbeden de stad in 1622-24 tweemaal van de ondergang door de Geuzen werd gered. Tijdens de V1 en V2 periode werden er slachtoffers van de bombardementen in de kelders van de kerk opgevangen. Om de kerk en de buurt veilig te stellen aanriep pastoor Van Loey, eveneens de bouwheer van dit gebouw, de Zalige Anna. Na de oorlog werd haar beeld uit dankbaarheid in de kerk  geplaatst.
 4. Zijaltaar ter ere van Theresia van Lisieux, geboren in Normandië in 1873, trad in in  in de Karmel van Lisieux met speciale toestemming van de paus op vijftienjarige leeftijd en stierf op haar vierentwintigste. Altaar in keramiek en arduin, bovenop beeld van de heilige in ordekledij van de  karmelietessen met als attributen het kruisbeeld en rozen. Onderaan liggend beeld op sterfbed, verwijzing naar de conservatie van haar stoffelijke resten. De rozen verwijzen naar haar woorden toen ze stierf: “Ik zal rozen uit de hemel laten regenen”. Feestdag op 1 oktober. Centraal  boven in de zijkapel een glasraam met de heilige, de laterale glasramen zijn na de oorlog voorlopig hersteld.
 5. Klankkast van het modern elektronisch orgel dat over een biechtstoel is gebouwd (de drie overige biechtstoelen ziijn nog wel zichtbaar).
 6. Oostelijke zijmuur met twee zuilen met engelen, aan de overzijde idem. De rechtse engel toont een tekstbanier met de woorden “Ecce panis angelorum”: Dit is het brood der engelen.  Kruiswegstaties in half verheven beeldhouwwerk, statie één tot zeven, aan de overzijde van de kerk gaat de kruisweg verder.
 7. Triptiek met twee voostellingen uit de H. Schrift, geschilderd in 1953 door Pieter Nombluez (°1923). In het midden de kruisdood waar de zijde van Christus doorstoken is met als getuigen de H.Moeder Gods en de H. Apostel Johannes. Aan de linkerkant de H. Thomas die zijn hand in de zijde van Christus legt. Rechts de H. Margaretha Maria Alacoque (1647-1690) die visioenen krijgt waaruit de H. Hartverering, mede door impuls van de Jezuïeten,zich verspreidt over heel de Katholieke wereld. Feestdag op 16 oktober.
 8. Biechtstoel met keramiek tegels en ijzersmeedwerk.
 9. Beeld van de Heilige Benedictus met boek en vogel aan de voet, uit de kunstschool van Maredsous uit de jaren 1950.
 10. Zijaltaar ter ere van het Heilig Hart met tabernakel (in onbruik), altaartafel met zuilen in arduin, zwart marmeren bovenblad en achterwand bekleed met keramiektegels. Bovenop een wit marmeren H.Hartbeeld uit Maredsous. De glasramen refereren naar Margareta Maria Alacoque en centraal naar het Heilig Hart zelf met het schietgebed uit de litanie.
  Side Altar
 11. Hoogkoor (niet betreden a.u.b.). Beneden afgeschermd door de modernistische communiebanken. Hoog bovenin vooraan: neogotisch crucifix. Achteraan op het timpaan boven medaillons met de tekst “Ego sum Alpha et Omega”: Ik ben de Alpha en d eOmega, op het Boek met Zeven Zegels uit de Apocalyps en de vier Evangelisten, elk herkenbaar aan hun begeleidend  mystiek wezen: Matheus met engel of gevleugelde mens omdat zijn evangelie begint met de stamboom van Jezus en zo de menselijkheid en de goddelijkheid van de Mensenzoon verkondigt.  Marcus wordt afgebeeld met een gevleugelde  leeuw, een woestijndier, omdat hij begint met de prediking van Johannes de Doper in de woestijn. Het Lucasevangelie begint met het offer van Zacharias: Lucas wordt daarom vergezeld van een stier, het offerdier bij uitstek. Johannes krijgt eenadelaar omdat deze vogel het hoogst vliegt enzo het dichtst bij God komt. Medaillon met Lam Gods op het Boek uit de Apocalyps.
  HHart
 12. Glasramen met Eucharistische motieven. Midden: Advenist regnum tuum: Uw rijk kome. Rechts: Ecce panis angelorum Factus cibus viatorum: Zie het brood der engelen dat het voedsel werd van  zij die onderweg zijn. Vere panis filiorum: Waarlijk het brood van de zonen.  Links staat er: Bone pastor: Goede Herder, Panis vere: Waarlijk brood, Jesu nostri miserere: Jesus, ontferm u over ons. Hoogaltaar uit arduin en keramiek met centraal een tabernakel met een dubbele koperen deur waarop engelen staan afgebeeld. Bovenop een expositietroon. Momenteel wordt dit altaar gebruikt voor de Grieks Katholieke Eredienst. Merk de rode altaardwaal, de westerse kerk gebruikt een witte dwaal.
  HHart Color
 13. Links en rechts de gedenkstenen van de eerste steenlegging en de kerkwijding.
 14. Middenvoor hedendaags altaar voor de ritus van Paulus VI, in hout opgetrokken na Vaticanum II.
  HHart Normal
 15. Zijaltaar van de H.Maagd met antiek houten gekroond Spaans beeld. Zijaltaar in dezelfde stijl als de andere altaren maar toch niet identiek. Preekstoel met koperen beeltenissen. Boven in de zijkapel glasraam met van links naar rechts de engel  Gabriël , voorstelling van de Heilige Geest als duif en met de tekst: Spiritus Sanctus obrumbrabit: De Heilige Geest heeft overschaduwd . Rechts stelt het glasraam de H.Maagd voor die haar fiat geeft.
  HHart Side
 16. Biechtstoel
 17. Tussen de zuilen waarop een engel met tekstbanier “Beati  qui audiunt Verbum Dei”: Zalig zij die geluisterd hebben naar het Woord Gods, bevindt zich een schilderij van Pieter Dierckx (°1871-1850), kunstschilder met atelier in de Regentstraat 22 bis.  die ook in de Dambruggestraat heeft gewoond en directeur van de Kunstacademie van Temse was:  “Sint-Wilibrordus predikt aan de Schelde”. Dit schilderij was eerst bestemd voor de kerk aan de Kerkstraat, maar paste er niet. Mits lichte aanpassingen  en wegens verhis van de schilder en zijn gezin naar onze parochie is het in  onze kerk terechtgekomen. Het is recent gerestaureerd met dan aan diverse overheden voor de financiële steun.
  Obraz
 18. Sint-Jozef-altaar met achterwand in keramiek, altaartafel met zwart marmeren blad en onderblad met keramiek inleg en arduinen zuilen.
 19. Beeld van de Heilige Rita.
 20. Pietakapel: gedachteniskapel voor de overledenen, bevindt zich symbolisch tegenover de doopkapel waar de mens zijn christelijk leven begint.
 21. In de ambo is er nog een groot votief kruis en een afbeelding van het gezicht van de man op de lijkwade van Turijn.
 22. In de weekkapel kan u uniek plexiglas meubilair bewonderen uit de jaren zestig van de kunstenaar Cisse Vandevelde: altaar, kruis, tabernakelzuil en credenstafe. De icoon werd geschilderd door zuster Ursula van de Benedictinessen van Vita et Pax uit Schoten.
  Plexi chapel

  Plexi Chapel

  Plexi altar

 

 

 

 


Contactgegevens & Vieringen

Contactgegevens
Parochie H. Hart
Marleen Vervaet
Lange Beeldekensstraat 18
2060 Antwerpen
03 233 37 02
heilig-hart@warmnoord.be

Secretaris H.Hartparochie
Wim Adriaenssens 
kerkraadHHART@skynet.be

Pastoor
br. Marcin Derdziuk OFM Cap 
0474 624 031 
marcinderdziuk@gmail.com

Vieringen

Zondag 10.30u Eucharistieviering
Zondag 12:00u Grieks- Katholieke liturgie
Zondag 17:00u Anglo-Afrikaanse liturgie
Derde zondag van de maand
is er met de drie gemeenschappen
een gezamenlijke viering om 10:30uLange Beeldekensstraat 18-20, 2060 Antwerpen

Webmaster

Vragen of opmerkingen?
Contacteer de
webmaster